Ontstaan

Het project hanteert een integratief uitgangspunt voor de ontwikkeling en realisatie van GreenShipping-technologieën en -ontwikkelingen in het Duits-Nederlandse grensgebied. De 12 deelprojecten van MariGreen bevorderen de ontwikkeling van innovatieve producten en methodes, in het bijzonder ter verbetering van de milieubalans, maar ook voor het op termijn rendabel zijn en het toekomstperspectief van de scheepvaart.

MariGreen richt zich op GreenShipping thema’s met veelbelovende effecten en impulsen voor de regio, de betrokken bedrijven en voor een milieuvriendelijkere scheepvaart.

De scheepvaart gaat gepaard met verschillende milieu-invloeden. Door het stijgende transportvolume is waarschijnlijk dat de emissies van de scheepvaart in totaliteit zullen toenemen. Daarom worden ontwikkelingen – onder de noemer GreenShipping – ten behoeve van een emissie-armere en milieuvriendelijkere scheepvaart steeds belangrijker. Bij deze problematiek komen nog de steeds strengere milieuregels.

MariGreen focust sterk op marktgerichtheid in de innovatieprojecten en zo snel mogelijke marktinvoering. Vooral de acceptatie van de technologie op de markt staat bij de ontwikkelingen op de voorgrond. Ook logistieke innovaties, milieu-efficiënte transporten en verplaatsing van vervoer naar schepen zijn van centrale betekenis.

Achtergrond

Een essentiële voorwaarde voor het realiseren van het project MariGreen is de in de afgelopen jaren ontstane samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Er wordt gebruik gemaakt van de grensoverschrijdende kennis en ervaring op gebied van GreenShipping van de projectpartners, die ze door hun activiteiten tot nu toe of in voorafgaande projecten hebben opgedaan. Dit geldt met name voor de tien betrokken kennisinstellingen in het project. Op basis hiervan heeft ook de winning en selectie van de projectpartners plaatsgevonden. De uitdagingen voor de maritieme economie aan beide kanten van de grens zijn heel vergelijkbaar, hoewel er ook verschillen zijn in de maritieme structuren en competenties. Deze vullen elkaar echter uitstekend aan.

Vanaf 2009 is met het INTERREG-project MariStart voor het eerst systematisch het maritieme potentieel aan beide zijden van de grens onderzocht. Het doel was om uit te vinden of er voldoende belangen en thema’s waren om een Duits-Nederlandse maritieme samenwerking structureler en permanenter te verankeren. Het resultaat hiervan was de ontwikkeling van een ​​aantal grensoverschrijdende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten voor de scheepvaart van morgen, gerealiseerd door nieuwe Duits-Nederlandse maritieme consortia uit bedrijfsleven en wetenschap. Deze innovatieve activiteiten werden vanaf 2009 hoofdzakelijk gebundeld in het INTERREG IV project “MariTIM – Maritieme technologieën en innovaties, modelregio Duitsland/Nederland”. Het in 2015 met succes afgesloten MariTIM-project diende als basis en uitgangspunt voor de ontwikkeling van MariGreen.

Doelstelling/Innovaties

Het doel van het project MariGreen is de voorbereiding van de maritieme branche – vooral kleine en middelgrote ondernemingen – op de toekomstige eisen van milieubescherming, klimaatbescherming en efficiënte omgang met hulpbronnen en energie in de scheepvaart.

Wettelijke milieu-eisen zullen nog strenger worden voor maritieme ondernemingen, vooral wat betreft emissies van schepen en toekomstige eisen in havens. Daarmee wordt anticiperend economisch denken en handelen van de maritieme branche steeds belangrijker.

MariGreen heeft als doelstelling om door technische innovaties bijdragen te leveren aan de GreenShipping-ontwikkeling en het innoverend vermogen van de regionale ondernemingen hierin te versterken. Doelgroepen van MariGreen zijn aan de ene kant maritieme ondernemingen, aan de andere kant maritieme kennisinstellingen, de vakwereld en het algemene publiek.

I. Ontwikkeling van een „groenere“ scheepvaart:

  • Vermindering van de CO2-uitstoot en andere emissies door de scheepvaart
  • Energie-efficiënte en hulpbron-efficiënte scheepvaart
  • Veilige scheepvaart ter bescherming van de regionale en mondiale kusten en zeeën

II. Versterking van de maritieme economie:

  • Behouden en scheppen van maritieme arbeidsplaatsen
  • Ontwikkeling „groene“ maritieme innovaties
  • Maritieme technologietransfer grensoverschrijdend tussen wetenschap/bedrijfsleven
  • Ondersteuning grensoverschrijdende maritieme opleiding en werving aankomende vakkrachten

III. Maritieme netwerkvorming:

  • Grensoverschrijdende kennisnetwerken maritieme spelers
  • Grensoverschrijdende werving aankomende maritieme vakkrachten